આંકડા મદદનીશ વર્ગ – 3 – 201819 ( અંતિમ તારીખ 17-September-2018 )

Advt.No GPSSB/201819/2
Post આંકડા મદદનીશ વર્ગ – 3 – 201819
Class 3
Department Gujarat Panchayat Service Selection Board
Description / Duties આંકડા મદદનીશ વર્ગ – 3
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age GENERAL(MALE) 17-09-1981 TO 17-09-1997 SC/ST/SEBC (MALE) 17-09-1976 TO 17-09-1997 GENERAL(FEMALE) 17-09-1976 TO 17-09-1997 SC/ST/SEBC (FEMALE) 17-09-1973 TO 17-09-1997
PH Description LV,BLIND, HH, OL,BL
Essential/Desirable Qualificaiton A post graduate degree or a Second Class Bachelor’s degree in Statistics or Applied Statistics or Mathematical Statistics or Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics or Mathematics as a principal subject obtained from any recognized University or an equivalent qualification recognized by the Government
Experience(If any) Description NOT APPLICABLE
Any Other Conditions NOT APPLICABLE

MORE INFO…CLICK HERE

APPLY ONLINE…CLICK HERE

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close