જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) for all district – 201819 ( Start Date :- 18/09/2018 )અનેતલાટી કમ મંત્રી(ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) for all district – 201819 ( Start Date :- 18/09/2018 )