વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) વર્ગ – 3 – 201819

Click here for More Details …
Advt.No GPSSB/201819/5
Post વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) વર્ગ – 3 – 201819
Class 3
Department Gujarat Panchayat Service Selection Board
Description / Duties વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) વર્ગ – 3 – 201819
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age GENERAL (MALE) 26-09-1983 TO 26-09-1997 ST/SEBC (MALE) 26-09-1978 TO 26-09-1997 GENERAL(FEMALE) 26-09-1978 TO 26-09-1997 ST/SEBC (FEMALE) 26-09-1973 TO 26-09-1997
PH Description LV , HH, OA, OL
Essential/Desirable Qualificaiton (i) A bachelor’s degree in Agriculture or Horticulture of any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; (ii) the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment(General) Rules 1967; (iii) adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both
Experience(If any) Description NOT APPLICABLE
Any Other Conditions NOT APPLICABLE
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close