વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) વર્ગ – 3 – 201819

Click here for More Details …
Advt.No GPSSB/201819/8
Post વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) વર્ગ – 3 – 201819
Class 3
Department Gujarat Panchayat Service Selection Board
Description / Duties વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) વર્ગ – 3 – 201819
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age GENERAL(MALE) 26-9-1983 TO 26-9-1997 SEBC(MALE) 26-9-1978 TO 26-9-1997 GENERAL (FEMALE) 26-9-1978 TO 26-9-1997 SEBC(FEMALE) 26-9-1973 TO 26-9-1997
PH Description LV, HH, OA, OL
Essential/Desirable Qualificaiton A candidate shall possess – (i) A Bachelor’s degree from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in india or any other educational institutions recognized or declared to be deemed as such as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; (ii) the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967; (iii) adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Experience(If any) Description NOT APPLICABLE
Any Other Conditions NOT APPLICABLE
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close