…ગુ.રા.ના.પુ.નિ.લિ, ગાંધીનગર ની નાયબ મેનેજર(કોમર્સ) અને નાયબ મેનેજર(હિસાબ/નાણાં) ની તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખીત પરીક્ષા અંગેની માહિતી.

…ગુ.રા.ના.પુ.નિ.લિ, ગાંધીનગર ની નાયબ મેનેજર(કોમર્સ) અને નાયબ મેનેજર(હિસાબ/નાણાં) ની તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખીત પરીક્ષા અંગેની માહિતી.

 

 

 

 

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-21f86739468127ccb192a1067033d5fa' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-71ae754b95369fef46d78800e777c7d4' }}
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close