…ગુ.રા.ના.પુ.નિ.લિ, ગાંધીનગર ની નાયબ મેનેજર(કોમર્સ) અને નાયબ મેનેજર(હિસાબ/નાણાં) ની તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખીત પરીક્ષા અંગેની માહિતી.

…ગુ.રા.ના.પુ.નિ.લિ, ગાંધીનગર ની નાયબ મેનેજર(કોમર્સ) અને નાયબ મેનેજર(હિસાબ/નાણાં) ની તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખીત પરીક્ષા અંગેની માહિતી.