અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી, ગુજરાત રાજયના જાહેરાત ક્રમાંકઃ ફોરેસ્ટ/૨૦૧૮-૧૯/૧ વન રક્ષક ભરતી- ૩૩૪ જગ્યાઓ માટેની તા- ૨૩/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખિત પરિક્ષા અંગેની સુચના.

અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી, ગુજરાત રાજયના જાહેરાત ક્રમાંકઃ ફોરેસ્ટ/૨૦૧૮-૧૯/૧ વન રક્ષક ભરતી- ૩૩૪ જગ્યાઓ માટેની તા- ૨૩/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર લેખિત પરિક્ષા અંગેની સુચના.