…લોકરક્ષક કેડરની વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલઃ ૬૧૮૯ ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ જાહેરાત આપવામાં આવેલ જેમાં સરકારશ્રી ધ્વારા કુલઃ ૩૫૨૪ ખાલી જગ્યાઓનો વધારો કરવામાં આવેલ હોઇ જેથી હવે ચાલુ ભરતીમાં ૬૧૮૯ ખાલી જગ્યાના બદલે કુલઃ ૯૭૧૩ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે જેની સંવર્ગ મુજબની માહિતી જોવા અહીં કલીક કરો…..

…લોકરક્ષક કેડરની વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલઃ ૬૧૮૯ ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ જાહેરાત આપવામાં આવેલ જેમાં સરકારશ્રી ધ્વારા કુલઃ ૩૫૨૪ ખાલી જગ્યાઓનો વધારો કરવામાં આવેલ હોઇ જેથી હવે ચાલુ ભરતીમાં ૬૧૮૯ ખાલી જગ્યાના બદલે કુલઃ ૯૭૧૩ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે જેની સંવર્ગ મુજબની માહિતી જોવા અહીં કલીક કરો…..

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-1439c318b274c9de1aa847baddd241c6' }}
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close