ગુ.રા.ના.પુ.નિ.લિ, ગાંધીનગર ની વર્ગ-૨ નાયબ મેનેજર (કોમર્સ/નાણાં-હિસાબ) ની તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્શરકી બાબત.