લોકરક્ષક કેડરની તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાના પ્રવેશપત્ર (કોલલેટર) તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ બપોર કલાકઃ ૧૩.૦૦ વાગ્યાથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

લોકરક્ષક કેડરની તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાના પ્રવેશપત્ર (કોલલેટર) તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ બપોર કલાકઃ ૧૩.૦૦ વાગ્યાથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

DOWNLOAD OFFICIAL SITE

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close