ખેતીવાડી ની યોજના


ખેતીવાડી ની યોજનાઓ

પશુપાલનની યોજનાઓ

બાગાયતી યોજનાઓ

મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ

જમીન અને જળ સંરક્ષણ

કૃષિ યાંત્રીકરણ/પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ના ઘટકો

1

ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના

2

તાડપત્રી

પાક સંરક્ષણ ના ઘટકો

1

પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીત

શેરડી પાકનાં વાવેતર પર સહાય

1

અનુ. જાતિ અને અનુ.જનજાતિનાં ખેડૂતોને શેરડી પાકનાં વાવેતરમાં સહાય તથા ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદન પેટે ૧૦ % સહાય

સ્ટોરેજ યુનિટ માટે સહાય

 

સિંચાઇ સુવિધા માટેના ઘટકો

1

ખુલ્લી પાઇપલાઇન

2

પમ્પ સેટ્સ

પશુપાલન

 

મરઘાં પાલન

 

કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વર્ધન

1

ટુલ્સ,ઇકવીપેમન્ટ, શોર્ટીગ/ગ્રેડીંગના સાધનો,પીએચએમના સાધનો (વજનકાંટા, પેકીંગ મટીરીયલ્સવ, શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ મશીનરી જેવા સાધનો સાથે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ)

2

બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય

3

હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય

ફૂલ અને ઔષધિય/સુંગધિત પાકોના વાવેતર માટે

1

અન્ય સુગંધિત પાકો

2

કંદ ફૂલો

3

છુટા ફૂલો

4

દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)

ફળ પાકોના વાવેતર

1

ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીશ ( FFB)ના ટેકાના ભાવ

2

કાજુ તથા અન્ય ફળપાક પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ

3

ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટે

4

પપૈયા

5

ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય

6

બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય

7

વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ પાકો સિવાયના ફળપાકો

 

બાગાયતી યાંત્રિકરણ

1

ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર (૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર

2

ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)

3

પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૨-૧૬લી. ક્ષમતા)

4

પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)

5

પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૮-૧૨ લી. ક્ષમતા)

6

મેન્યુઅલ સ્પ્રેયર – નેપસેક/ ફૂટ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર

7

સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરી

 
 

મશરુમ ઉત્પાદન

મસાલા પાકોના વાવેતર માટે

1

મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)

રક્ષિત ખેતી

1

પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)

 

શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર માટે

1

અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ

2

કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ

3

પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ

4

ફળ/શાકભાજી પાકોના હાઇબ્રિડ બિયારણ ખરીદવા

5

સરગવાની ખેતીમાં સહાય

6

હાઇબ્રીડ બિયારણ

 

આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ

1

ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષ

2

એરેટર

3

જળાશયો માટે ફીશ કલ્ચર કેજ

4

તળાવ સુધારણા

5

નવા મત્સ્ય તળાવોના બાંધકામ

6

પગડીયા સહાય (આંતરદેશીય)

7

પેટ્રોર્લીંગ બોટ

8

પ્લાસ્ટીક ક્રેટ

9

ફીશ સીડ હેચરી

10

બોટ-જાળ

11

મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ

12

મહિલાઓને માછલી વેચાણ સાધન સહાય

13

માછીમાર આવાસ

14

મીઠાપાણીની ફીશ સીડ હેચરી

15

મીઠાપાણીમાં માછલીઓના ઉછેર માટે ઇનપુટ સહાય

16

રંગીન માછલી ની ગૃહ હેચરી

17

રેરીંગ સ્પેસ ડેવલેપમેન્ટ

દરિયાઈ મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ

1

DAT ની ખરીદી પર સાધન સહાય

2

ઇલેકટ્રીક સાધનો

3

ઈન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષ

4

ગીલનેટ સહાય

5

ટુ સ્ટ્રોક અને ફોર સ્ટ્રોક ઓબીએમ સહાય

6

ટોઇલેટ સહાય

7

ડીપ સી ફીંશીગ બોટ બનાવાવા માટેની સહાય

8

દરિયાઈ ફીશીંગબોટ માટેના એન્જીન ખરીદવા ઉપર સહાય

9

દરિયામાં માછીમારી કરતી બોટો માટે ફલેક સ્‍લરી આઇસ મશીન

10

દરિયામાં માછીમારી કરતી બોટોને જનરેટર સેટ અને ફલેશ લાઇટ

11

દરીયાઇ માછીમાર કરતાં એફ.આર.પી. બોટ માટે ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષ

12

દરીયાઇ માછીમારોને બોટ માટે જી.પી.એસ. સહાય

13

નાની સોલાર ડ્રાયર

14

પગડીયા સહાય (દરીયાઇ)

15

પ્રોસેસીંગ પ્‍લાન્‍ટ અપગ્રેડેશન

16

મત્યોઘોગ ક્ષત્રે માછીમાર મહિલાને હાથ લારીની ખરીદી ઉપર નાણાકીય સહાય

17

માછીમાર આવાસ

18

માછીમારી બોટોનું આધુનિકરણ અને અઘતન કરવાની યોજના

19

મોટી સોલાર ડ્રાયર

20

રાજયની ટ્રોલર બોટ માંથી ગીલનેટ બોટમાં રૂપાંત્તર થયેલ ગેલનેટર બોટ માલિકોને માછીમારીની માટે ગીલનેટની ખરીદી ઉપર ૨૫ ટ્કા સહાયની યોજના

21

લાઇફ સેવીંગ ઇકવીપમેન્ટ

22

વેલ્‍યુ એડેડ મશીનરીની ખરીદી ઉપર સહાય

23

સ્થાનિકસ્વરાજયની સંસ્થાઓને ફ્રીઝર ખરીદી ઉપર સહાય

24

સ્થાનિકસ્વરાજયની સંસ્થાઓનેડીપ રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી ઉપર પ૦ ટકા સહાય

25

સી કેઇજની ખરીદી ઉપર ૭૫ ટકા સહાય આપવાની યોજના

26

સોલાર લાઇટ સુવિધા

ભાંભરાપાણી મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ

1

એરેટર

2

ફાર્મ બાંધકામ

3

ફાર્મ સુધારણા

4

બ્રેકીશ વોટર શ્રીમ્પ્ હેચરીની સ્થાપના ઉપર નાણાંકીય સહાય

5

બર્ડ ફેન્સીગ અને ડોગ ફેન્સીગ

6

લાર્જ ફીડમીલ

7

સ્મોલ ફીડની મીલ

 

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close