…ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડની મદદનીશ હિસાબ સહાયક (જગ્યા-૨), વર્ગ-૩ની સીધીભરતીની તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર લેખિત પરિક્ષાના પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ બપોર કલાક: ૧૩.૦૦ વાગ્યાથી OJAS ની વેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.